Afyonkarahisar TSO Duyuru Kapat

 

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

 

1. Kurum

Adı          : Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

Adresi     : Dörtyol Mahallesi Turgut Özal Cad. No:69 Afyonkarahisar

Telefon   : 0 272 213 56 57

Faks        : 0 272 213 56 60

Web        : www.afyonkarahisartso.org.tr

E-posta   :  info@afyonkarahisartso.org.tr

2. Satış

Konusu                 :  Mülkiyeti Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasına ait olan Dumlupınar Mahallesi 2. Caddesi No:8 adresinde, Dumlupınar Mahallesi, 1 pafta, 387 Ada, 4 parsel de bulunan 392,70m2 yüzölçümlü arsa üzerinde “Altı Katlı Betonarme İşyeri ve Arsası”  vasfındaki taşınmazın 10.000.000,00 TL muhammen bedelle kapalı teklif satışı.

Yapılacağı yer      : Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

Satış usulü            : Kapalı (Zarf) Teklif

Tarihi ve Saati      : 14 Kasım 2014 Cuma – saat: 15:00

Yetkili Kurul         : Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Satış Komisyonu

Satış Şartnamesinin Alınması

Satış Şartnamesi ATSO Genel Sekreterlik biriminde veya Odanın web sayfasında görülebilir. Ancak teklif verecek olanların şartnameyi satın almaları zorunludur. Satış Şartnamesi Odanın veznesine yatırılacak 100,00 TL ücret karşılığında alınabilecektir. İstekli satışa teklif vermekle şartnamedeki koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

3. Geçici Teminat: İsteklilerin satışa katılabilmesi için 300.000,00 TL Geçici Teminat bedelini Oda’nın Banka Hesabına veya Odanın veznesi veya şartnamede teminat olarak kabul edilebilecek değerleri satış saatinden önce yatırması gerekmektedir.

(Ziraat Bankası Girişimcilik Şubesi TR89 0001 0022 7636 4304 8850 17 )

4. İsteklilerin Satışa Katılmaları için İstenen Evraklar

4.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi;

4.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.3-Satışa vekâleten katılmak isteyenler için noter onaylı vekaletname;

4.4- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi;

4.5- Geçici Teminatın yatırıldığına dair dekont (asıl);

4.6- Satış Şartnamesi ücretinin ödendiğine dair makbuz (asıl);

4.7-İmzalı teklif mektubu ve şartname.

5. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Serbestliği

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası gerekli görmesi halinde satışın herhangi bir aşamasında satışı erteleyebilir veya iptal edebilir. Satışın ertelenmesi veya iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasından her hangi bir hak talep edilemez.

                                                 

İLANEN DUYURULUR

 

 

 

 

6552 Sayılı Torba Kanun Kapsamında

Oda Aidat Borçlarına İndirim ve Taksitlendirme Uygulaması Fırsatı

 

Kamuoyunda “torba yasa” olarak da anılan  “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11.09.2014 tarih 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Üye aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni uygulama, 6552 sayılı Kanun ile 5174 sayılı TOBB Kanununa eklenen Geçici 18.Maddesiyle yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede;

 1.)Uygulama üyelerimizin 11 Eylül 2014 tarihinden önce Odamıza ödemesi gerektiği halde ödememiş oldukları, 2014 yılı Ekim ayında ödemesi gereken aidat 2.taksiti dışındaki tüm aidat borçlarını kapsamaktadır.

 2.) Üyelerin, geçici 18.madde ile düzenlenen uygulamadan yararlanılabilmesi için en geç 01 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile başvurması şarttır. 

3.) Kapsama giren aidat borçlarına ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre hesaplanmış gecikme zamları silinecektir. Ancak 11 Eylül 2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak yeni tutar, asıl alacağa(aidat aslına) ilave edilerek, toplam meblağ hesap edilecektir. Ödeme hesap edilen toplam meblağ üzerinden yapılacaktır. 

4.) Peşin Ödemede %10 İndirim: Ödenmesi gereken toplam meblağın tamamının, en geç 01 Aralık 2014 tarihine kadar dilekçe ile başvurması ve 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenecek olması halinde, toplam tutara % 10 oranında indirim uygulanacaktır. 

5.) Ödeme Taksitle Yapılabilecektir: En geç 01 Aralık 2014 tarihine kadar dilekçe ile başvurulması ve taksit seçeneği talep edilmesi halinde, yeniden hesap edilen meblağ sekiz eşit takside bölünür. Birinci taksitin son ödeme tarihi 31 Aralık 2014 olup kalan miktar 3’er aylık dönemler halinde yedi taksitte ödenecektir.

6.) Ancak taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar ana para borcundan düşülecek ve kalan borç için 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı işletilmeye devam edilecektir.

7.) Toplam meblağ ve taksit tutarları, vade tarihine kadar kredi kartı ile tek çekim tahsil edile bilinir. Ayrıca kredi kartı ile taksitlendirme yapılamaz.

8.) Uygulamadan yararlanmak isteyen borçlu üyelerin, belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilemeyecektir. 

9.) İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Odamız kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu uygulama hükümleri uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş olan aidat borçlarının ise tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimize Saygıyla Duyurulur

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

 
Iletisim Yeni Sayfa 1

İletişim Formu

Adınız Soyadınız:
E-Posta Adresiniz:
Telefon Numarası:
İlgili Birim:

Mesajınız

Gvenlik Kodu - Gvenlik kodunu gremiyorsanz fkarsen@afyonkarahisartso.org.tr adresine mail atnz. 

Adres

Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad. No:69  03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR

Telefon & Faks

Telefon : +90 (272) 213 56 57  Faks : +90 (272) 213 56 60

E-Posta & Web

info@afyonkarahisartso.org.tr - www.afyonkarahisartso.org.tr

 
 
 

Tüm Hakları Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'na Aittir. © 2010
Tasarım ve Barındırma